Dodanie filtru metod płatności do listy zamówień w WordPress

Dodaj poniższy kod do function.php

/**
 * Add payment method bulk filter for orders
 */
function add_filter_by_payment_method_orders() {
  global $typenow;
  if ( 'shop_order' === $typenow ) {
    // get all payment methods
    $gateways = WC()->payment_gateways->payment_gateways();
    ?>
    <select name="_shop_order_payment_method" id="dropdown_shop_order_payment_method">
      <option value=""><?php esc_html_e( 'All Payment Methods', 'text-domain' ); ?></option>
      <?php foreach ( $gateways as $id => $gateway ) : ?>
      <option value="<?php echo esc_attr( $id ); ?>" <?php echo esc_attr( isset( $_GET['_shop_order_payment_method'] ) ? selected( $id, $_GET['_shop_order_payment_method'], false ) : '' ); ?>>
        <?php echo esc_html( $gateway->get_method_title() ); ?>
      </option>
      <?php endforeach; ?>
    </select>
    <?php
  }
}
add_action( 'restrict_manage_posts', 'add_filter_by_payment_method_orders', 99 );

/**
 * Process bulk filter order for payment method
 *
 */
function add_filter_by_payment_method_orders_query( $vars ) {
  global $typenow;
  if ( 'shop_order' === $typenow && isset( $_GET['_shop_order_payment_method'] ) ) {
    $vars['meta_key']  = '_payment_method';
    $vars['meta_value'] = wc_clean( $_GET['_shop_order_payment_method'] );
  }
  return $vars;
}
add_filter( 'request', 'add_filter_by_payment_method_orders_query', 99 );

Similar Posts